Colofon

Wat bevat www.UGentMemorie.be?

UGentMemorie is een virtueel geheugen dat de geschiedenis en het herinneringspatrimonium van de Gentse universiteit verzamelt en presenteert. Rode draad doorheen UGentMemorie is de impact van stad, maatschappij en wetenschap op de universiteit en vice versa.

Plaatsen, personen, gebeurtenissen

UGentMemorie presenteert de Gentse universiteitsgeschiedenis via PLAATSEN, PERSONEN, en GEBEURTENISSEN. Geregeld worden onderwerpen dieper uitgewerkt in DOSSIERS.

 • PLAATSEN: in de stad zijn er tal van plekken en locaties die verweven zijn met universiteitsgeschiedenis. Ze zijn bijzonder omwille van de geschiedenissen die er achter schuilgaan en de collectieve herinneringen die er rond hangen. Deze plaatsen van herinnering, of lieux de mémoire, zijn een belangrijk uitgangspunt van UGentMemorie. De plaatsen worden ontleed en ontrafeld via artikels en getuigenissen. Zoek op UGentMemorie dus geen exhaustieve opsomming van universiteitsgebouwen met hun architecturale steekkaart.
 • PERSONEN: tientallen Gentse wetenschappers hebben een boeiende erfenis nagelaten. Ze worden herinnerd omwille van hun wetenschappelijke nalatenschap, hun maatschappelijk engagement of hun bestuurlijke impact. Maar de academische gemeenschap bestaat uit meer dan hoogleraren. UGentMemorie vertelt ook het verhaal van studenten, alumni, Gentenaars, eredoctores en politieke weldoeners. Zoek op UGentMemorie dus geen exhaustieve opsomming van alle hoogleraren met hun academische steekkaart. Daarvoor ga je naar www.UGentMemorialis.be, waar de uitgebreide biografische lemma’s uit de Libri Memoriales van alle hoogleraren benoemd tussen 1817 en 1960 beschikbaar zijn.
 • GEBEURTENISSEN: een schandaal, een eerstesteenlegging, een wet, een oorlog,... het zijn kapstokken waaraan universiteitsgeschiedenis kan worden opgehangen. Ze verklaren of contextualiseren cesuren, beslissingen en evoluties. Voor de gebeurtenissen op UGentMemorie was het startpunt het boek van Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent: een verhaal in tekst en beeld (Gent 1992). Verwacht geen exhaustieve chronologie van bijna 200 jaar wetten en rectoraten.
 • DOSSIERS: de dossiers zijn de tentoonstellingen van UGentMemorie. Ze verschijnen naar aanleiding van een herdenking, een nieuwe studie, een speciale gelegenheid. Het eerste dossier over August Vermeylen en de vernederlandsing van de universiteit komt er in het kader van het August Vermeylenjaar 2010-2011. Iedereen kan suggesties doen voor een nieuw dossier over wetenschaps- of universiteitsgeschiedenis via memorie@ugent.be.
 • Een plaats, een persoon of een gebeurtenis staat nooit geïsoleerd in de geschiedenis. Daarom wijst UGentMemorie op verwantschappen tussen de items. Deze VERWANTE ITEMS staan telkens opgesomd in de rechterkolom en creëren op elk moment de historische context.

Artikels

Plaatsen, personen en gebeurtenissen mogen dan wel de bouwstenen zijn van UGentMemorie, geschiedenis is er niet strikt toe te herleiden. De stads-, universiteits- en wetenschapsgeschiedenis wordt op UGentMemorie gecontextualiseerd in ARTIKELS. Ze belichten algemene of specifieke episodes en evoluties. De artikels komen automatisch te voorschijn als je door de website kuiert. Wil je geen artikel missen? Dan vertrek je het beste vanuit de PLAATSEN. De artikels zijn zo geschreven dat je ze zowel apart kunt lezen, of als opeenvolgende episodes van een bepaalde geheugenplaats.

Herinneringen

Een bijzondere toegevoegde waarde voor UGentMemorie zijn de HERINNERINGEN. Een boek, gebouw, pamflet, instrument, toespraak, standbeeld, dagboekfragment, getuigenis... Ze herinneren aan realiteiten en hechten zich aan plaatsen, mensen en gebeurtenissen. UGentMemorie verzamelt historische en hedendaagse getuigenissen over de verschillende plaatsen, personen en gebeurtenissen uit de universiteitsgeschiedenis die gepresenteerd worden. Ze doet dit actief via verschillende interviewprojecten en zoektochten in archieven en collecties, maar ook passief door bezoekers uit te nodigen om zelf herinneringen achter te laten. UGentMemorie is dus geen virtueel museum, maar een virtueel geheugen.

Een geheugen zonder einde

De beschreven plaatsen, personen en gebeurtenissen, de gepubliceerde artikels en herinneringen en het gepresenteerde universitaire erfgoed vormen een selectie uit een universitair geheugen dat in principe eindeloos is en voortdurend expandeert. UGentMemorie kan bij voorbaat nooit volledig ‘af’ zijn. Het zal de komende jaren blijven groeien en uitbreiden naarmate er meer onderzoek gebeurt en het academisch erfgoed verder gevaloriseerd wordt.

Wie doet wat in UGentMemorie?

www.UGentMemorie.be is een initiatief van het Instituut voor Publieksgeschiedenis, verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent. Het krijgt de inhoudelijke en technische ondersteuning van het Universiteitsarchief, de Universiteitsbibliotheek en het decanaat van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte. UGentMemorie wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de UGent. Het staat onder de hoede van en wordt gepromoot door de professoren Gita Deneckere en Christophe Verbruggen.

Realisatie

 • Concept en uitwerking: Fien Danniau
 • Redactie en beeldredactie: Fien Danniau, Ruben Mantels
 • Website-ontwikkeling: Corecrew, www.corecrew.be
 • Eigentijdse foto’s: Pieter Morlion, www.morlion.net
 • Vormgeving: www.janenrandoald.be
 • Eindredactie: Jürgen Gevaert en Hans Vandevoorde

Auteurs

UGentMemorie publiceert bijdragen van studenten, onderzoekers, personeelsleden, Gentenaars en sympathisanten. De redactie verwelkomt voorstellen tot bijdragen via fien.danniau@ugent.be.
De auteurs van artikels en lemma's zijn:

 • Jan Art (UGent, vakgroep Geschiedenis)
 • Marc Boone (UGent, vakgroep Geschiedenis)
 • Constantijn Petridis (Cleveland Museum of Art)
 • Rebecca Castermans (UGent, student Geschiedenis)
 • Fien Danniau (UGent, vakgroep Geschiedenis)
 • Petra Gunst (Tekst&Beeld)
 • Ruben Mantels (UGent, vakgroep Geschiedenis)
 • Joris Mercelis (UGent, vakgroep Geschiedenis)
 • Patrick Monsieur (UGent, vakgroep Archeologie)
 • Anne-Marie Vandermeersch (gewezen archivaris UGent)

Samenwerkingen

Allerlei projecten en samenwerkingen worden op uiteenlopende wijze geïntegreerd in deze website. Meer details over de projecten en de medewerkers vind je via onderstaande lijst. UGentMemorie verwelkomt voorstellen voor samenwerkingen via fien.danniau@ugent.be.

2009-2010

2010-2011

2011-2012

 • Geschiedenis van Vakgroep Wijbegeerte en Moraalwetenschappen
  Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis, Master in de Geschiedenis 2010-2011 (prof. dr. Bruno De Wever)
 • Erfgoeddag 2012: Academisch Erfgoed
  Virtuele tentoonstelling in samenwerking met de curatoren van de academische collecties.
 • Scripties over de Gentse universiteitsgeschiedenis
  Afstudeerwerken van studenten geschiedenis

Gebruik en verspreiding van tekst en beeld

De redactie juicht de verspreiding van kennis en wetenschap toe, maar dringt aan op respect voor de samenstellers, auteurs en collectiebewaarders. Gebruik van de teksten van www.UGentMemorie.be als informatiebron voor artikels of onderzoek, is enkel toegestaan met vermelding van de auteur en de bron (“uit: www.UGentMemorie.be”).

© De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing van alle teksten, foto’s, tekeningen of andere auteursrechterlijk beschermde werken op deze website is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de auteursrechthebbende.

Zonder afbreuk te doen aan de hierboven genoemde rechten is in de praktijk de toelating tot reproductie te vragen aan UGentMemorie (memorie@ugent.be) die daarvoor zonodig de auteur van de bijdrage op www.UGentMemorie.be contacteert.

Voor gebruik van het beeldmateriaal dient contact te worden opgenomen met de collectiebewaarder of copyrightgebruiker vermeld in het onderschrift.

Bij het regelen van de auteursrechten voor www.UGentMemorie.be is met grote zorgvuldigheid te werk gegaan. Mochten er niettemin onvolkomenheden geconstateerd worden, dan wordt UGentMemorie daar graag van op de hoogte gesteld via memorie@ugent.be of via 09 331 02 78.

Projectgeschiedenis

UGentMemorie is gegroeid uit een Wetenschap- en Maatschappijproject van de UGent: August Vermeylen (1872-1945) en zijn netwerken. Intellectuele sociabiliteit rond de Gentse universiteit tijdens het fin de siècle en interbellum. Dat liep van 2008 tot 2012, met prof. dr. Gita Deneckere (vakgroep Geschiedenis, UGent) als promotor, prof. dr. Christophe Verbruggen (UGent) en prof. dr. Hans Vandevoorde (UGent/VUB) als copromotoren, en historici Fien Danniau en Ruben Mantels als wetenschappelijk medewerkers. Het resulteerde in het August Vermeylenjaar 2010-2011 en in www.UGentMemorie.be.

UGentMemorie kreeg in 2012 een doorstart via een nieuw Wetenschap- en Maatschappijproject Durf her-denken. UGentMemorie, bouwen aan het geheugen van de UGent 1817-2017', met promotor prof. dr. Gita Deneckere (UGent), copromotoren prof. dr. Christophe Verbruggen (UGent), prof. dr. Luc François (UGent) en prof. dr. Pieter Dhondt (Universiteit van Joensuu, Finland) en wetenschappelijke medewerkers Fien Danniau en Ruben Mantels.

UGentMemorialis

www.UGentMemorialis.be is een afgeleid project van UGentMemorie. UGentMemorialis is een databank met de gegevens van de professoren verbonden aan de Gentse universiteit sinds haar stichting in 1817 tot 1960. Het is een gemoderniseerde en gedigitaliseerde uitgave van het Liber Memorialis, een gedenkalbum met de portretten van de leden van de universitaire familie. In de aanloop naar het tweehonderdjarige bestaan van de universiteit Gent in 2017 zal de databank aangevuld worden en opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie op www.UGentMemorialis.be of via christophe.verbruggen@ugent.be.

Adres

Universiteitsforum - Vakgroep Geschiedenis
UGentMemorie
Sint-Pietersnieuwstraat 35
9000 Gent

09 331 02 78
memorie@UGent.be

Meer contactgegevens